Witaj Anonymous Główna         Galeria        Do pobrania         Twoje konto         Statystyki         Wyloguj    
 
 

Szko?a Promuj?ca Zdrowie - dzia?aniaSzko?a Wspó?pracy - dzia?aniaSzko?a w Ruchu - dzia?aniaM?ody Obywatel - dzia?aniaDokumentacja szko?y


Szko?a Podstawowa

Statut
· Aneks do statutu
· Program wychowawczo-profilaktyczny
· Zasady oceniania
· Procedury post?powania z dzieckiem chorym
· Procedury post?powania w sytuacjach kryzysowych

Podr?czniki

· Szkolny zestaw podr?czników 2020/2021
· Programy nauczania 2020/2021

O szkole


Historia
· Patron
· Zielony Certyfikat
· Kontakt
· Nauczyciele
· Galeria
· Dokumentacja szkolna

45 DH "CIENIE"

· Aktualno?ci

G?ówne Menu

· Strona G?ówna
· Twoje Konto
· Administracja
· Wyloguj

Modu?y
· AvantGo
· Do Pobrania
· FAQ
· Lista U?ytkowników
· Nowo?ci
· Pole? Nas
· Recenzje
· Szukaj
· Sekcje
· Statystyki
· Dodaj Artyku?
· Tematy
· Top Lista
· Odsy?acze

Kto jest online?

Obecnie jest 95 gości i 0 użytkowników online.

Witam Nieznajomy, zostań użytkownikim już dziś.


Urz?d Gminy Sabnie


J?zyki

Wybierz język interfejsu:


Inne szko?y

· SP Nr 2
· SP Nr 4
· Gimnazjum Nr 1
· Gimnazjum Nr 2
· Gimnazjum Salezja?skie
· Liceum Salezja?skie
· LO
· Zespó? Szkó? Nr 2
· SP w ?azowie
· ZS w Skrzeszewie
· ZO w Skibniewie
· Gimnazjum w SterdyniTo jest temat:Z ?ycia szko?y
Newsy opublikowane w tym Temacie.


Zobacz wszystko

WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY
Z

Wyprawka pierwszoklasisty!

     na rok szkolny 2020/21

Porz?dny tornister

Przybory, które dziecko b?dzie nosi?o w tornistrze:

zeszyt 16 – kartkowy w kratk?

zeszyt 16 – kartkowy w kolorowe 3 linie

zeszyt 32 kartkowy w kratk? (zeszyt korespondencji z rodzicami )

piórnik

Zeszyty prosz? ob?o?y? w ok?adki.

2 o?ówki mi?kkie

nak?adka na o?ówek- je?li dziecko nieprawid?owo trzyma narz?dzie pisz?ce

temperówka zamykana

krótka linijka

kredki Bambino (najlepiej w drewnianej oprawie)

no?yczki ( z bezpiecznymi zaokr?glonymi ko?cami, dobrze tn?ce)

klej w sztyfcie

gumka do ?cierania

teczka papierowa na gumk?

Materia?y, które dziecko b?dzie przechowywa?o w swojej szufladzie w klasie:

blok rysunkowy bia?y format A4

blok techniczny bia?y format A4

blok techniczny z kolorowymi kartkami format A4

blok rysunkowy z kolorowymi kartkami format A4

papier kolorowy

klej wikol lub klej introligatorski CR (ma?e opakowanie)

farby plakatowe 12 kolorów

zamykany kubek na wod?

3 p?dzle ró?nej grubo?ci

plastelina 12 kolorów

kredki o?ówkowe

teczka papierowa na rysunki

koszulki foliowe na dokumenty (bez podpisu)- 10 sztuk wpi?te w skoroszyt

koperty bia?e (podpisane ) 10 sztuk

Wszystkie rzeczy powinny by? podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka

Ponadto b?d? potrzebne ok?adki do ob?o?enia ksi??ek, które dziecko otrzyma na pocz?tku roku szkolnego. Ok?adki zakupicie Pa?stwo po otrzymaniu ksi??ek.

Strój gimnastyczny:  bia?a koszulka, granatowe lub czarne spodenki.

Buty- (kapcie) do szko?y- prosz? zwróci? uwag?, ?eby podeszwa nie brudzi?a i nie by?a ?liska, worek na kapcie.Autor Opublikowano: 10 Sie 2020 - 13:17 (86 raz(y) oglądano.)
Komentarz? Wyślij artykuł do znajomych Strona gotowa do druku


 
SPRZ?TANIE ?WIATA 2019
Z
Jak zawsze w trzeci weekend wrze?nia nast?pi?a kulminacja akcji Sprz?tania ?wiata. W tym roku by?y to dni 20-22 wrze?nia. Temat tegorocznej edycji to "Nie ?miecimy - sprz?tamy - zmieniamy!" Ze wzgl?dów organizacyjnych i pogodowych uczniowie naszej szko?y wzi?li udzia? w akcji w poniedzia?ek 23 wrze?nia. Zaopatrzeni w r?kawice i worki posprz?tali?my ?mieci na terenie szko?y, na przyleg?ych przystankach autobusowych, ulic? S?oneczn?, ulic? G?ówn?, drogi do Ho?owienek, Suchodo?u i Kurowic. Zgromadzone ?mieci zosta?y usuni?te w porozumieniu z wspieraj?cym nas Urz?dem Gminy w Sabniach. A teraz szczególnie zach?camy wszystkich do tego aby zgodnie z has?em tegorocznej akcji podejmowa? dzia?ania, dzi?ki którym nauczymy si? nie tworzy? niepotrzebnych odpadów.


Autor Opublikowano: 25 Wrz 2019 - 23:14 (161 raz(y) oglądano.)
Komentarz? Wyślij artykuł do znajomych Strona gotowa do druku


 
POMÓ?MY ULI
Z
Mieszkanka Soko?owa Podlaskiego Urszula Tokarska choruje na agresywnego ch?oniaka odpornego na chemioterapi? i radioterapi?. Aby ?y?, musi si? podda? bardzo kosztownemu leczeniu za granic?, które nie podlega refundacji. ?eby mog?o si? ono odby? do po?owy pa?dziernika tego roku Ula musi zebra? 2 miliony z?otych. Przy??czamy si? do apelu o pomoc. Uczniowie naszej szko?y, wolontariusze wspólnie z rodzicami przygotowuj? ciasto, które jest potem sprzedawane w szkole. Ca?y zysk z akcji oraz pieni??ki które uczniowie przynosz? na ten cel zbieramy do puszki, która zostanie przekazana do Caritasu, który bierze równie? udzia? w akcji. Ca?y czas zach?camy do wzi?cia udzia?u w akcji, wszystkim, którzy wsparli Ul? w jej imieniu serdecznie dzi?kujemy.
Na stronie Fundacji Si? Pomaga trwa zbiórka dla Uli. Tam znale?? mo?na wi?cej szczegó?ów na ten temat:
https://www.siepomaga.pl/urszula-tokarska


Autor Opublikowano: 25 Wrz 2019 - 22:50 (170 raz(y) oglądano.)
Komentarz? Wyślij artykuł do znajomych Strona gotowa do druku


 
ZAKO?CZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
Z
To by?o historyczne zako?czenie roku szkolnego. ?wiadectwa odebrali po raz ostatni absolwenci zlikwidowanego gimnazjum i po raz pierwszy od kilkunastu lat ósmoklasi?ci ze szko?y podstawowej. Zgodnie ze szkoln? tradycj? uroczysto?? by?a okazj? do uhonorowania uczniów za najlepsze wyniki w nauce i osi?gni?cia sportowe.
?yczymy uczniom i pracownikom szko?y bezpiecznych, s?onecznych i radosnych wakacji , aby pomog?y zregenerowa? si?y i pozwoli?y z ochot? i zapa?em spotka? si? 2 wrze?nia w nowym roku szkolnym 2019/2020

Autor Opublikowano: 03 Wrz 2019 - 18:44 (175 raz(y) oglądano.)
Komentarz? Wyślij artykuł do znajomych Strona gotowa do druku


 
DZIE? ZIEMI
Z
"Moja Ziemia - mój dom" pod takim has?em w naszej szkole odby? si? apel ekologiczny przygotowany przez uczennice klasy VIII. Podziwiali?my pi?kno naturalnej przyrody, które nie zawsze dostrzegamy w codziennym po?piechu jednocze?nie u?wiadamiaj?c sobie ?e mo?emy straci? to wszystko je?li si? nie ockniemy i b?dziemy niszczy? ?rodowisko w takim tempie w jakim ludzko?? to robi dotychczas. Obok s?ów o tym w jakim stopniu niszczone s? wszystkie elementy przyrody tj. woda, powietrze, lasy, gleba pojawi?y si? rady dla ka?dego z nas jak mo?emy na swój ma?y sposób te? pomóc. Teledysk Michaela Jacksona, który ko?czy? apel by? na tyle poruszaj?cy, ?e u?wiadomi? nam wszystkim, co nale?y zrobi?, aby uratowa? Ziemi?. Dlatego ko?cz?ce apel wspólne ?lubowanie, nasz w?asny ekologiczny dekalog by?o jego naturalnym podsumowaniem.Autor Opublikowano: 28 Kwi 2019 - 22:33 (261 raz(y) oglądano.)
Komentarz? Wyślij artykuł do znajomych Strona gotowa do druku


 
PIERWSZY DZIE? WIOSNY
Z
21 marca tradycyjnie w naszej szkole ?wi?towali?my Pierwszy Dzie? Wiosny pod has?em "Zielono mi". W wiosenny nastrój wprowadzi?a nas przewodnicz?ca Samorz?du Szkolnego i uczniowie klas m?odszych. Przedstawiciele klas zostali podzieleni na dru?yny ch?opców i dziewcz?t, które rywalizowa?y w konkurencjach wiedzowych i sprawno?ciowych. Uczniowie odgadywali zagadki, rozpoznawali ro?liny, rysowali portret wychowawcy z zawi?zanym oczami, okre?lali smaki owoców i warzyw, uk?adali puzzle, projektowali wiosenny strój ekologiczny. Rywalizacji zawodników towarzyszy? ogromny aplauz widowni. Wr?czono nagrody zwyci?zcom w konkursie na Najkulturalniejszego Ucznia. Zgodnie z has?em "Ruszaj si? na wiosn?" uczniowie klasy V zaprezentowali ?wiczenia i zabawy ruchowe. W obchody w??czy?a si? 45 DH"Cienie" prowadz?c pl?sy i zabawy zach?caj?c wszystkich do aktywno?ci. "B?d?my na wiosn? dla siebie mili i przyja?ni!".
 Autor Opublikowano: 24 Mar 2019 - 22:38 (332 raz(y) oglądano.)
Komentarz? Wyślij artykuł do znajomych Strona gotowa do druku


 
OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL KOL?D I PASTORA?EK
Z
25 stycznia 2019 roku w Sali Koncertowej Szko?y Muzyki Rozrywkowej w Bielanach odby? si? Ogólnopolski Festiwal Kol?d i Pastora?ek „G?os Ma?ego Serca”. Organizatorami festiwalu byli: Wójt Gminy Bielany Zbigniew Wo?niak, Szko?a Muzyki Rozrywkowej w Bielanach, Biblioteka Publiczna w Bielanach, ZO im. ?w. Królowej Jadwigi w Bielanach i ZO im. Sybiraków w Rozbitym Kamieniu.
W wydarzeniu wzi??o udzia? ponad 100 wykonawców z ca?ej Polski. Uczestnicy ?piewali kol?dy, pastora?ki oraz piosenki o tematyce bo?onarodzeniowej. Ocenia?a ich profesjonalna komisja w sk?adzie: A. Iwaniuk – dyrygent Cerkiewnego Chóru Sacrum i M. Wnuk – dyrygent Chóru Akademickiego UMCS. Nasz? szko?? reprezentowa?a Natalia Trzci?ska – uczennica klasy pi?tej szko?y podstawowej, która wykona?a pastora?k? pt.: „ Male?ka Mi?o??’ oraz Paulina Tymi?ska – uczennica klasy III gimnazjum. Paulina wykona?a utwór pt: „Pierwsza Gwiazda”. Swoim wykonaniem zachwyci?a jury i zdoby?a szczególne wyró?nienie. Wszyscy uczestnicy festiwalu dostali pami?tkowe statuetki.
Serdecznie gratulujemy laureatce. ?yczymy dalszych sukcesów. ?piewaj nam – bo naprawd? robisz to ?wietnie.


Autor Opublikowano: 03 Lut 2019 - 21:34 (423 raz(y) oglądano.)
Komentarz? Wyślij artykuł do znajomych Strona gotowa do druku


 
WZOROWA ?AZIENKA
Z
Pod takim has?em organizowana jest akcja przez firm? Domestos, w której uczestniczy nasza szko?a. Na stronie internetowej www.wzorowalazienka.pl znajduje si? galeria prac przygotowanych przez uczniów naszej szko?y. Udzia? w programie polega m.in. na g?osowaniu na galeri? naszych prac. G?osowa? mog? wszyscy, ka?dy g?os to jeden punkt dla nas. Mo?na te? g?osowa? wykorzystuj?c paragon z artyku?em Domestosa, wtedy przyb?dzie nam a? 20 punktów. Zach?camy wszystkich rodziców oraz przyjació? naszej szko?y do czynnego udzia?u w akcji.

Autor Opublikowano: 11 Paź 2018 - 00:20 (277 raz(y) oglądano.)
Komentarz? Wyślij artykuł do znajomych Strona gotowa do druku


 
45 DH CIENIE NA ZLOCIE HUFCA
Z
– „ Dla Niepodleg?ej – wyjd? w ?wiat”. Tym razem go?ci? nas przys?owiowy „rolnik” CKR w Soko?owie Podlaskim. Zebrali?my si? w pi?tek wieczorem. Po inauguracyjnym apelu, uczestniczyli?my w ró?nego typu warsztatach tematycznych : strzelectwo, pionierka, pierwsza pomoc, kulinaria,,,,,,,. Pó?nym wieczorem odby? si? kominek z prezentacj? dru?yn i wykonaniem zada? zlotowych. Nasza dru?yna przygotowa?a film z inscenizacji po?wi?conej pami?ci bohaterów II wojny ?wiatowej, która zosta?a zaprezentowana w szkole 3 wrze?nia 2018. Kolejny dzie? to gra terenowa. Trwa?a do pó?nych godzin popo?udniowych. W?ród zada? znalaz?o si? : czytanie mapy, udzielanie pierwszej pomocy, pobyt w schronisku dla zwierz?t i wykonanie maty, znicz pami?ci pod pomnikiem bohaterów…. W rywalizacji na 15 dru?yn – zaj?li?my 8 – „ to mo?e by?”. Najwi?kszym prze?yciem by?o dla nas spotkanie przy ognisku podczas którego po raz pierwszy uczestniczyli?my w „ogni obraniu”. Wtedy te? cz??? harcerzy z naszej dru?yny z?o?y?o przyrzeczenie harcerskie. Zlot zako?czyli?my w niedziel? wspóln? Msz? ?wi?t?.

Autor Opublikowano: 10 Paź 2018 - 23:54 (262 raz(y) oglądano.)
Komentarz? Wyślij artykuł do znajomych Strona gotowa do druku


 
BEZPIECZNIE W SZKOLE
Z
17. wrze?nia policjanci: st. sier?. Dominika Rozbicka z Komendy Powiatowej Policji w Soko?owie Podlaskim i asp. sztabowy Bogdan Smolik, dzielnicowy z Posterunku Policji w Sterdyni przeprowadzili spotkania z uczniami klas IV-VI i VII,VIII i kl. III gimnazjum na temat szkodliwo?ci za?ywania ró?nego rodzaju substancji psychoaktywnych, w szczególno?ci dopalaczy.Wyja?nili co to s? dopalacze, w jakich formach mog? wyst?powa? oraz dlaczego s? niebezpieczne dla ludzkiego organizmu. Omówili równie? konsekwencje prawne, jakie m?ody cz?owiek mo?e ponie?? w zwi?zku z posiadaniem substancji zabronionych.

Autor Opublikowano: 03 Paź 2018 - 22:37 (327 raz(y) oglądano.)
Komentarz? Wyślij artykuł do znajomych Strona gotowa do druku


 
SPRZ?TANIE ?WIATA
Z
"Sprz?tanie ?wiata - Polska" jest cz??ci? mi?dzynarodowego ruchu na rzecz ochrony ?rodowiska. Jej celem jest promowanie nie?miecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie dzia?a?, dzi?ki którym zmniejszy si? nasz negatywny wp?yw na ?rodowisko. Uczniowie naszej szko?y corocznie uczestnicz? w tej akcji. W tym roku równie?, w pi?tek 21 wrze?nia posprz?tali?my ?wiat wokó? nas. Klasy m?odsze posprz?ta?y boisko i teren wokó? szko?y, starsi sprz?tali "?cie?k? ekologiczno- zdrowotn?" w pobliskim lesie, ulic? Soko?owsk?, S?oneczn?  i okoliczne drogi dojazdowe. Akcja ta jest interesuj?c? metod? wychowawcz? oraz warto?ciowym sposobem na realizacj? wolontariatu.
Autor Opublikowano: 27 Wrz 2018 - 10:16 (337 raz(y) oglądano.)
Komentarz? Wyślij artykuł do znajomych Strona gotowa do druku


 
HARCERSKI START
Z
HARCERSKI START – wakacje zbli?a?y si? ku ko?cowi, ale harcerze czuwaj?. 27 sierpnia spotkali?my si? na harcerskim warsztacie pod chmurk?. Najpierw powspominali?my wakacje, a potem zabrali?my si? do pracy. Nasza dru?yna przygotowuje si? do nadania imienia… ale nie zdradzimy KOGO? Dostali?my od druhny przybocznej zadania i ruszyli?my patrolami na gr?. Rezultaty zadania uwidocznili?my na plakacie. Nie zabrak?o harcerskich piosenek, pl?sów i zabaw. Spotkanie zako?czyli?my wspólnym ogniskiem

Autor Opublikowano: 11 Wrz 2018 - 22:16 (370 raz(y) oglądano.)
Komentarz? Wyślij artykuł do znajomych Strona gotowa do druku


 
WIELKA ORKIESTRA ?WI?TECZNEJ POMOCY
Z
14 stycznia w ca?ej Polsce odby? si? fina? Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy, w tym roku jego celem by?o pozyskanie ?rodków "dla wyrównania szans w leczeniu noworodków". Cel by? niew?tpliwie bardzo wa?ny i nasi uczniowie tradycyjnie ju? w??czyli si? w akcj? zbiórki ?rodków na ten cel. Na terenie parafii Zembrów kwestowali Paulina Marczuk, Aleksandra D?bkowska, Paulina Tymi?ska, Natalia Sobieska i Jakub Tymi?ski.  Na terenie parafii Grodzisk kwestowali Zuzanna Pytel, Sandra Kryszczuk, Julia i Kinga Chmiel i Dariusz Robakowski, natomiast w Soko?owie Podlaskim kwestowa?y Aleksandra Osipiak, Zuzanna Chomka, Natalia Tatko, Martyna Marcjaniuk i Zuzanna Kalisiak. W akcj? w??czyli si? równie? niektórzy rodzice: i jedni i drudzy zas?uguj? na s?owa podzi?kowania, bo mróz w niedziel? nie odpuszcza?. Nie zawiedli równie? zwykli ludzie, którzy ch?tnie nape?niali nasze puszki i w efekcie do sztabu w Soko?owie Podlaskim odstarczyli?my kwot? 5360,99 z?


Autor Opublikowano: 29 Sty 2018 - 22:49 (370 raz(y) oglądano.)
Komentarz? Wyślij artykuł do znajomych Strona gotowa do druku


 
SPRZ?TANIE ?WIATA
Z
15 WRZE?NIA uczniowie naszej szko?y wzi?li udzia? w akcji "Sprz?tanie ?wiata". W ramach tej akcji uczniowie pod opiek? nauczycieli posprz?tali teren wokó? szko?y i boisko, plac zabaw, ?cie?k? ekologiczn?, lasek przy szkole, ulic? S?oneczn?, teren wzd?u? chodnika do Ho?owienek, teren wzd?u? chodnika do Topazu, okoliczne przystanki autobusowe. Niezb?dna jak zwykle okaza?a si? wspó?praca z Organem Prowadz?cym, który zaopatrzy? nas w r?kawice i worki, a potem zapewni?a odbiór ?mieci.


Autor Opublikowano: 10 Paź 2017 - 22:08 (457 raz(y) oglądano.)
Komentarz? Wyślij artykuł do znajomych Strona gotowa do druku


 
WYCIECZKA DO LIWA
Z
Uczniowie kl.IV,V,Vi naszej szko?y we wtorek 13.06. uczestniczyli w wycieczce do Liwa. Zosta?a ona zorganizowana przy ogromnym wsparciu dobrego ducha nasze szko?y p.Barbary Tekieli, która wynegocjowa?a darmowy wst?p naszym uczniom do obiektów historycznych i udzia? w warsztatach na terenie zamku oraz szereg konkursów z nagrodami. Zwiedzanie zbrojowni, stroje z epoki w których wyst?pili nasi uczniowie oraz gra terenowa dostarczy?y mnóstwa wra?e? i emocji. Uczniowie mieli okazj? wej?? na wie??, zobaczy? lochy zamku oraz wykaza? si? spostrzegawczo?ci? i sprytem w poszukiwaniu tarczy, kluczy do wie?y czy wreszcie zagubionych pier?cieni ?ó?tej Damy. Wszyscy mieli okazj? sprawdzi? swoje umiej?tno?ci podczas strzelania z ?uku, chocia? wiatr nie wszystkim pomaga?. Za to kie?baski z ogniska smakowa?y wszystkim, nawet wtedy, kiedy zabrak?o ju? chleba. No i pogoda by?a naszym sprzymierze?cem, zacz??o pada? gdy wszyscy siedzieli wygodnie w autobusie.


Autor Opublikowano: 18 Cze 2017 - 20:44 (511 raz(y) oglądano.)
Komentarz? Wyślij artykuł do znajomych Strona gotowa do druku


 
SPE?NIAMY MARZENIE
Z
Uczniowie szko?y podstawowej i gimnazjum udowodnili, ?e maj? olbrzymie serca i s? wyczuleni na nieszcz??cie innych ludzi. Spe?nili?my marzenie siedmioletniego Kuby, który zmaga si? z nieoperacyjnym nowotworem mózgu i 17 maja b?dzie obchodzi? urodziny. Ch?opiec z Mi?os?awia zapragn?? otrzyma? wiele kartek urodzinowych. Wspólnie wykonali?my kartki lub kupili?my gotowe, by chory Kubu? mia? powody do rado?ci. Kartki urodzinowe dla Kuby zosta?y wys?ane. ?yczymy solenizantowi wiele zdrowia.
W przedsi?wzi?cie zaanga?owa? si? szczególnie Samorz?d Uczniowski szko?y podstawowej z opiekunem  p.Jadwig? Kalinowsk? oraz panie Katarzyna Barbachowska i Ewa Szczekutek.

Autor Opublikowano: 26 Maj 2015 - 10:04 (1107 raz(y) oglądano.)
Komentarz? Wyślij artykuł do znajomych Strona gotowa do druku


 
Dzie? Ziemi w naszej szkole
Z
20 kwietnia odby? si? apel z okazji obchodów Dnia Ziemi. Uroczysto?? zorganizowano pod has?em "Segreguj ?mieci - warto". Taki jest tytu? programu ekologicznego realizowanego w naszej szkole pod patronatem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej. Apel rozpocz?li uczniowie klasy pierwszej inscenizacj? 'Witamy Wiosn?", o opraw? muzyczn? zadba?y uczennice klas IV-VI. Po tej pierwszej cz??ci uczennice klasy drugiej gimnazjum zach?ca?y nas do wiosennych spacerów po??czonych z wiosennymi porz?dkami. Do porz?dków po??czonych z segregacj? odpadów zach?cali nas bohaterowie obejrzanego filmu- Mózg i Koks. Oni te? wyja?nili nam potrzeb? recyklingu i przypomnieli  zasady prawid?owej segregacji. O potrzebie segregacji mówi? te? zaproszony przez nas specjalnie na t? uroczysto??  go?? p. Agata ?widerska - pracownik Urz?du Gminy w Sabniach. Pani Agata zapozna?a nas z podstaw? prawn? i za?o?eniami "ustawy ?mieciowej", przedstawi?a równie? dane, które mówi? wyra?nie jak wzros?a ilo?? posegregowanych ?mieci w gminie Sabnie. To znak, ?e nasze wska?niki coraz bardziej zbli?aj? si? do tych europejskich. Jak wygl?da umiej?tno?? segregowania ?mieci przez najm?odszych mieszka?ców gminy sprawdzili?my organizuj?c na koniec zaj?cia praktyczne z segregowania. Uczniowie doskonale poradzili sobie z zadaniem, teraz pozostanie tylko wiedz? teoretyczn? wciela? w ?ycie. Dbamy o to w naszej szkole...

Autor Opublikowano: 23 Kwi 2015 - 09:16 (1027 raz(y) oglądano.)
Komentarz? Wyślij artykuł do znajomych Strona gotowa do druku


 
WYJAZDY PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNE
Z
Korzystaj?c z pi?knej jesiennej pogody uczniowie gimnazjum i uczniowie szko?y podstawowej wyjechali na wycieczki. By?y to wyjazdy sponsorowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony ?rodowiska w ramach realizacji projektu "Ziemia w moich r?kach". Dlatego te? skorzystali z niego wszyscy ch?tni uczniowie naszej szko?y. Uczniowie klas I-III gimnazjum 27 pa?dziernika wyjechali na wycieczk? do Ogrodu Botanicznego w Powsinie pi?knego równie? o tej porze roku. Podziwiali?my iglaki oraz egzotyczne gatunki w szklarniach. Uczestniczyli?my w warsztatach ekologicznych dotycz?cych prawid?owej segregacji ?mieci. Ostatnim punktem wycieczki by?a projekcja filmów. Uczniowie mieli do wyboru dwa seanse filmowe "Bogowie" oraz "Miasto 44".Nast?pnego dnia taki sam program mia? wyjazd uczniów szko?y podstawowej klas III-VI. Uczestniczyli oni w projekcji filmu familijnego pt. "Pinokio". Równie? najm?odsi nasi uczniowie, czyli klasy I i II szko?y podstawowej w ramach realizacji projektu uczestniczyli w warsztatach wyjazdowych, które odby?y si? w Nadle?nictwie Soko?ów. Pracownik Nadle?nictwa przybli?y? dzieciom ?wiat rodzimej flory i fauny, omówiono zmiany jakie zachodz? w przyrodzie jesieni?, odby?a si? projekcja filmu "Na moczarach i bagnach Polski". Dzieci obejrza?y równie? ?cie?k? edukacyjn?. Po zaj?ciach odby?a si? wspólna degustacja pizzy. Po warsztatach uczniowie udali si? na grób patronki szko?y Heleny Mniszek w Zembrowie, gdzie z?o?ono kwiaty i zapalono symboliczny znicz. Jednym z zada? projektowych by?o za?o?enie ogródka botanicznego. Zakupiono 20 sztuk sadzonek krzewów, które zosta?y przez uczniów posadzone przy szkole.


Autor Opublikowano: 12 Lis 2014 - 15:06 (910 raz(y) oglądano.)
Komentarz? Wyślij artykuł do znajomych Strona gotowa do druku


 
SEGREGUJ ?MIECI WARTO
Z
Pod takim has?em zosta? og?oszony w naszej szkole konkurs ekologiczny. Konkurs ten zosta? podzielony na dwie kategorie wiekowe: szko?a podstawowa i gimnazjum. Uczniowie szko?y podstawowej przygotowali prace plastyczno-techniczne. Mieli za zadanie wykona? zwierz?ta, które poznali na lekcjach przyrody, wykonane z wszystkich mo?liwych odpadów znalezionych w domach. Prace oceniane by?y w dwóch kategoriach: klasy I-III oraz klasy IV-VI. W obu kategoriach wy?oniono po trzy najlepsze prace. Poza tym przyznano nagrod? specjaln? dla klasy która najbardziej zaanga?owa?a si? w udzia? w konkursie, tzn. przygotowa?a najwi?cej prac.Uczniowie gimnazjum w ramach konkursu przygotowali projekty edukacyjne na temat mo?liwo?ci wykorzystania posegregowanych ?mieci. Nagrod? dla zwyci?skiej klasy jest projektor i laptop – urz?dzenia multimedialne, które s? niezb?dne do przygotowywania projektów edukacyjnych. Poza tym przedstawiciele zwyci?skiej klasy prezentuj?cy przygotowane projekty otrzymali nagrody specjalne.Pi?cioosobowe jury, z?o?one z pracowników Urz?du Gminy Sabnie oraz nauczycieli Zespo?u Szkó? w Sabniach po obejrzeniu przygotowanych projektów oraz prac zgromadzonych w ramach konkursu przyzna?o nagrody. Zosta?y one wr?czone 9 pa?dziernika przez wójta gminy Sabnie podczas uroczystego podsumowania konkursu w naszej szkole.

W kategorii klas I-III szko?y podstawowej na konkurs wp?yn??o 51 prac. Spo?ród nich Komisja Konkursowa wybra?a trzy najlepsze:

1 miejsce – Maciej Kurowicki, kl. III, Niepubliczna Szko?a Podstawowa im. Armii Krajowej w Niecieczy – nagroda: aparat cyfrowy

2 miejsce – Miko?aj Kierylak, kl. I, Publiczna Szko?a Podstawowa im. Heleny Mniszek w Sabniach – nagroda: plecak turystyczny

3 miejsce – Emilia Dobrowolska, kl. III, Publiczna Szko?a Podstawowa im. Heleny Mniszek w Sabniach – nagroda: pami?? przeno?na

W kategorii klas IV-VI na konkurs wp?yn??o 27 prac. Spo?ród nich Komisja Konkursowa wybra?a trzy najlepsze:

1 miejsce – Zuzanna Kalisiak, kl. IV, Publiczna Szko?a Podstawowa im. Heleny Mniszek w Sabniach – nagroda: aparat cyfrowy

2 miejsce – Zuzanna Pytel, kl. VI, Publiczna Szko?a Podstawowa im. Heleny Mniszek w Sabniach – nagroda: plecak turystyczny

3 miejsce – Filip Brzózka, kl. IV, Publiczna Szko?a Podstawowa w Zembrowie – nagroda: pami?? przeno?na

W kategorii Gimnazjum w konkursie wzi??o udzia? siedem trzyosobowych zespo?ów. Spo?ród nich Komisja Konkursowa wybra?a najlepsz? prezentacj? wykonan? przez zespó?:

Milena Bogucka, Aleksandra Gralik, Roksana Pietrucha – nagrody: para ?y?worolek dla ka?dej z cz?onki? zespo?u

W ramach konkursu  „Segreguj ?mieci – warto” przyznano dwie nagrody specjalne:

telewizor z odtwarzaczem blu-ray – dla klasy II Publicznej Szko?y Podstawowej im. Heleny Mniszek w Sabniach, za udzia? wszystkich uczniów z klasy w konkursie

laptop z projektorem multimedialnym – dla klasy IIa Publicznego Gimnazjum im. Heleny Mniszek w Sabniach, za zwyci?stwo zespo?u przedstawicieli klasy w kategorii Gimnazjum

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki.

Sponsorem nagród by? Wojewódzki Fundusz Ochrony ?rodowiska oraz Urz?d Gminy Sabnie.Autor Opublikowano: 15 Paź 2014 - 19:02 (892 raz(y) oglądano.)
Komentarz? Wyślij artykuł do znajomych Strona gotowa do druku


 
SZKO?A W RUCHU-LEKCJA W-F W LESIE
Z

Rok „Szko?y w ruchu”

Akcja „?wiczy? ka?dy mo?e”

Obszar 1.Wychowanie fizyczne, zaj?cia klasowo - lekcyjne.

Wychowanie fizyczne, kszta?tuj?c nawyk aktywno?ci fizycznej i troski o zdrowie ,wspiera prawid?owy rozwój dzieci i m?odzie?y. Oferta zaj?? wychowania fizycznego realizowanych w formach alternatywnych powinna uwzgl?dnia? zró?nicowany poziom sprawno?ci fizycznej uczniów, oczekiwania m?odzie?y oraz lokalne uwarunkowania.

Wykorzystuj?c korzystn? lokalizacj? naszej szko?y w s?siedztwie lasu, zaj?cia wychowania fizycznego w okresie jesiennym i wiosennym prowadzone s? w?a?nie w lesie. Pierwsze zaj?cia zawsze rozpoczynaj? si? przypomnieniem procedur bezpiecze?stwa i zapoznaniem z terenem lasu. Nauczyciel zapoznaje uczniów poprzez ró?ne zabawy biegowe oraz gry terenowe typu podchody. Zabawy takie wdra?aj? dzieci w wysi?ek fizyczny w sposób lekki i cz?sto dla nich nie?wiadomy. Dzi?ki temu nawet najbardziej niech?tni anga?uj? si? w  wychowanie fizyczne. Dzieci ucz? si? orientacji przestrzennej, a tak?e w praktyce wykorzystuj? umiej?tno?ci zdobyte na innych przedmiotach.

Najch?tniej uczniowie  gimnazjum jak i szko?y podstawowej bawi? si? w „chowanego”. Nie jest to jednak typowa zabawa z „zaklepywaniem”, gdzie jedna osoba szuka a ca?a klasa si? chowa, lecz prawdziwa „wojna strategiczna”. Klasa po podzieleniu si? na 2 zespo?y gr? rozpoczyna w wcze?niej wyznaczonym i zapoznanym terenie. Jedna z grup w okre?lonym czasie musi si? ukry?,a a druga j? odnale??. Co ciekawe, osoby ukrywaj?ce si? mog? si? przemieszcza?  co powoduje, ?e wszyscy s? aktywni. Po up?ywie czasu nast?puje zamiana ról. Zwyci??a grupa, która odnalaz?a wi?ksz? liczb? zawodników b?d? w krótszym czasie.

Gra ta uczy uczniów zachowania w terenie, inicjatywy w wynajdywaniu kryjówek, zmusza do ruchu. W „zdrowy” sposób wprowadza element rywalizacji,  a przede wszystkim uczy odpowiedzialno?ci: za siebie, kolegów, teren w którym si? bawimy. Rozgrywka ta tak?e pobudza inicjatyw? twórcz? – dozwolone s? wszelkiego rodzaju maskowania i przebrania. Z pocz?tkowo krótkich rozgrywek ok. 10 minutowych,  wraz z zapoznaniem terenu i wzrostem umiej?tno?ci, a tak?e „zawzi?to?ci” osób graj?cych, rozgrywki wyd?u?aj? si? nawet do 35 – 40 minut jedna. Oczywi?cie rewan? to kolejna lekcja, gdzie w sposób swobodny, aktywny, a przede wszystkim nieprzymuszony wszyscy za?ywaj? ruchu na ?wie?ym powietrzu.

R. Kosieradzki
Autor Opublikowano: 03 Cze 2014 - 12:50 (1140 raz(y) oglądano.)
Komentarz? Wyślij artykuł do znajomych Strona gotowa do druku


 

.


Rekrutacja

Zarz?dzenie ws rekrutacji na rok szkol. 2020/2021

Przedszkole

Wniosek o przyj?cie

Szko?a Podstawowa

Wniosek-ucze? z obwodu
Wniosek-ucze? spoza obwodu

RODO

· Inspektor danych osobowych
· Klauzula dotycz?ca przetwarzania danych
· Klauzula dotycz?ca przetwarzania danych w czasie pandemii

Szko?a Wspó?pracy


Zielony Certyfikat

Posiadamy Zielony Certyfikat 
 

Szko?a z prawami dziecka

Kodeks "Szko?a bez przemocy"

Odliczanie


Do wakacji pozostało 1 dzień!

Block Type newestgame Not Found

The block type newestgame doesn't seem to exist. Please check corresponding blocks directory.

Zapraszamy do galerii
Inne Artyku?y

· ROZPOCZ?CIE ROKU SZKOLNEGO (Wrz-18-2020)
· List ministra (Sie-28-2020)
· WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY (Sie-10-2020)
· Kurs KRUS (Lip-03-2020)
· Konkurs rekigijny - protokó? (Lip-03-2020)
· Mazowiecka Sie? Przedszkoli Promuj?cych Zdrowie (Maj-19-2020)
· DAR NA STULECIE (Maj-19-2020)
· ?yczenia (Kwi-09-2020)
· Apel Policji (Kwi-02-2020)
· Komunikat Policji (Mar-27-2020)

Zaloguj

  


Nie masz jeszcze konta? Możesz je założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał dodatkowe przywileje jak np. konfigurowanie wyglądu strony, wysyłanie komentarzy z twoim imieniem i wiele innych.

Problemy z logowaniem?

Starsze Artyku?y

Wtorek, stycznia 14
·WO?P (0)
·List do Taty (0)
środa, stycznia 08
·Biwak (0)
·Wigilia harcerska (0)
Piątek, grudnia 20
·SZKOLNA WIGILIA (0)
Wtorek, grudnia 17
·Guziki (0)
·Wycieczka przedszkolaków - Zembrów (0)
Piątek, grudnia 13
·„ Nie liczy si? to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak si? z nimi dzielisz” (0)
·Miko?ajki w Kupientynie (0)
·Nie sms, a kartka (0)
 Starsze artykuły

 

 
Zespó? Szkó? w Sabniach Publiczna Szko?a Podstawowa i Publiczne Gimnazjum im. Heleny Mniszek
Strona oparta jest na systemie PostNuke. PostNuke jest Darmowym Oprogramowaniem na licencji GNU/GPL.
Zdj?cia i artyku?y s? w?asn?ci? autorów.